VEI students prior to tour of Gütermann manufacturing facility

VEI students prior to tour of Gütermann manufacturing facility